Türkiye’nin en iyi online atçılık ürünleri mağazasına hoşgeldiniz... İletişim Üye Girişi Üye Ol
YEMLER PERFORMANS ÜRÜNLERİ MULTİVİTAMİNLER KAN YAPICILAR ELEKTROLİTLER KAS GELİŞTİRİCİLER EKLEM ÜRÜNLERİ İSKELET SİSTEMİ SOLUNUM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ YETİŞTİRİCİLİK KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ SAKİNLEŞTİRİCİLER TIRNAK BAKIMI AĞRİ KESİCİ VE KAS GEVŞETİCİLER TENDON ÜRÜNLERİ VE KİLLER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YAĞLAR ÜREME SİSTEMİ BANDAJLAR İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER NAL VE NALBANT MALZEMELERİ YARA ÜRÜNLERİ, ANTİSEPTİKLER VE DEZENFEKTANLAR

Sicil No:551020-498602
Ticaret Merkezi: İstanbul Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı Veliefendi Hipodromu Ahırlar Bölgesi.


Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 1.Noterliğinden 27.05.2005 tarih 12736 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Zeytinburnu 2.Noterliğinin 26.05.2005 tarih 9666-9665 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.06.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi gayesiyle ve Derneğe sürekli gelir temin etmek amacı ile İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ekrem Kurt Bulvarı, Veliefendi Hipodromu, Ahırlar Bölgesi adresinde kurulmuş olan 55 10 20- 498 602 Sicil No’lu Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi’nin Statüsü aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

1- İşletmenin Unvanı: Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi
2- Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı Veliefendi Hipodromu Ahırlar Bölgesi
3- Derneğin İktisadi İşletmesine 179.000.- YTL. sermaye tahsis edilmiştir.

Madde 1. İŞLETMENİN AMACI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLUŞMASINA.
a- Türkiye’de at yarışlarının ve yarış atı yetiştiriciliğinin uluslararası düzeyde olmasını sağlamak.
b- Yarışçılığın ve yarış atı yetiştiriciliğinin geliştirilip ilerlemesini sağlayacak önlemler almak ve bu amaçla her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak, tesisler kurmak.
c- Uluslararası kural, yöntem ve gelenekler paralelinde, Türkiye’de at yarışları ve her türlü atlı spor müsabakaları düzenlemek, idare etmek ve gerekli tesisleri kurmak, işletmek.
d- Bu konularla ilgili olarak yayın ve tanıtım yapmak
e- Türk Atçılığı, Yetiştiriciliği ve Yarışçılığı’nı uluslararası alanda tanıtmak.
f- At hastalıkları ile ilgili laboratuar, kitaplıklar, bitki ve hayvan hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri açmak.
g- Her türlü çayır, mera, ziraat ve zirai sanayi tesisleri, damızlıklar ve örnek ahır ve ağıllar,  aşım durakları, hara işletmeleri, yetiştirici danışmanlık merkezleri açmak ve işletmek.
h- Üyelerine ve üyelerin atlarına sağlık, teknik servisler kurmak, ücreti mukabilinde bunları gerçekleştirmek.
i- Üyelerin çalıştırdığı personelin özlük işlerini yapmak için bürolar ve fonlar kurmak ve burada gerekli personeli bulundurmak.
j- At yetiştiricilerine hizmet vermek amacıyla pansiyon haralar açmak ve işletmek.
k- At sağlığı ve at hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek maksadıyla at hastaneleri açmak ve işletmek, at sağlığı ile ilgili her türlü ilaç, yem katkı maddesi almak, satmak, imal etmek, ithal ve ihraç etmek, veteriner çalıştırmak, seyyar ve sabit klinikler açmak, eğitim  kursları açmak, tarım işletmeleri açmak, idman merkezleri kurmak.
l- Ülke genelindeki hipodrom tesislerinde mağazalar, dükkanlar, büfeler açmak, işletmek ya da kiraya vermek.
m- Her nevi ve cins at binek takımları, nal, bandaj, arpa, yulaf, ot gibi malzeme araç gereç ve benzerlerini imal etmek, ithal etmek ve bunları pazarlamak ve bunların iç ve dış ticaretini yapmak.
n- Çalışma konularıyla ilgili mümessillik, distribütörlük ve acentelik almak ve yapmak.
o- Çalışma konularıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, bunlarla ilgili işlemleri yapmak, karşılıklarında her türlü teminatı vermek. 
ö- Çalışma konularıyla ilgili taşınır ve taşınmaz mal, araç ve gereçleri satın almak, inşaat yapmak, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, gerektiğinde satmak.
p- Çalışma konularıyla ilgili olarak marka, patent, ustalık, know-how ve sınai mülkiyet haklarını almak, lisans anlaşmaları yapmak.  
r- Çalışma konularıyla ilgili ithalat ve ihracat yapmak.
s- Meriyetteki kanunlar ve 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler , yönetmelik hükümlerine göre İktisadi İşletmenin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile İktisadi İşletme teşkili ortak girişimlerde bulunulması ve mevcut Ticari işletmelere ortak edilmesi.  
t-Ülkemizde Spor atları, büyük ve küçükbaş hayvanların kullanacağı her türlü Veteriner ilaçları, sağlık araçları ve gereçleri, yem ve yem katkı maddeleri, üretim teknolojileri ithal edip veya üretip kullananların ihtiyaçlarına sunmak ve bu konuları içeren dağıtım,tanıtım ve pazarlama kuruluşları kurmak için Türk Veteriner Hekimleri Birliği İktisadi İşletmesi ile ortak projeler,tesisler ve ticari İşletmelerin ortaklık statüsünde kuruluşlar tesis etmek. 

Madde 2. İKTİSADİ İŞLETMENİN TEMSİLİ VE İLZAM’IN
• Bahadır GÖDEK
• Zekeriya Ahsen KURUM
• Cem AKPINAR (Sorumlu Müdür)

Türkiye Yarış Atı Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi’ne ait taşınmaz malların devir ve ferağ işlemleri, sulhnameler, taşınmaz mal iktisabı, ipotek tesisi ve fekki, hususi ve umumi vekaletnameler, Türkiye Yarış Atı Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı olması kaydı ile yukarıda belirtilen yetkili kişilerden en az ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam etmelerine,

Madde 3. İKTİSADİ İŞLETME HESAP DÖNEMİ
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesinin hesap döneminin  
01 Ocak başlayıp 31 Aralık’da sona ermesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

T.Y.A.Y.S.D. 2014 © Sitemizdeki tüm ürünler Tarım Bakanlığı izinlidir ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Powered By Data1